Особливості обліку змін статутного капіталу акціонерного товариства

Опубликовано: 31.10.2018

Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про зміни статутного капіталу. У бухгалтерському обліку це рішення відбивається лише після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. На збільшення статутного капіталу робиться проведення: кредит рахунка «Статутний капітал», дебет рахунків або «Неоплачений капітал» або «Нерозподілений прибуток».

Зміни статутного капіталу AT через збільшення номінальної вартості акцій відображається за дебетом рахунка «Неоплачений капітал» та кредитом рахунка «Статутний капітал», при зменшенні номінальної вартості акцій — за дебетом рахунка «Статутний капітал» і кредитом рахунка «Непокриті збитки» або «Розрахунки з засновниками».

Щоб збільшити суму статутного капіталу, AT може переоцінити наявні основні засоби за ринковими цінами, відображуючи результати переоцінювання в балансовому прибутку. Тому статутний капітал акціонерних товариств, утворених у ході приватизації, може (у зв’язку з переоцінюванням основних засобів) збільшуватися завдяки зростанню номінальної вартості акцій, випущених у процесі приватизації, чи додаткового випуску акцій (того самого виду та номіналу, що були випущені під час приватизації) на суму збільшення статутного капіталу. Акції додаткового випуску розподіляються між акціонерами пропорційно до їхньої частки акцій у статутному капіталі AT. У разі збільшення номіналу акцій відповідні акції чи сертифікати акцій вилучаються з обігу і водночас акціонерам видаються нові. Збільшення статутного капіталу через залік сум переоцінювання основних засобів відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал», дебетом рахунка «Інший додатковий капітал».

У разі переоцінювання основних засобів сума дооцінювання за виробничими основними засобами та капітальними вкладеннями відображається за дебетом рахунків «Основні засоби» та кредитом рахунка «Статутний капітал». Дооцінювання донарахованих сум зносу за виробничими основними засобами відображається за дебетом рахунка «Статутний капітал» та кредитом рахунка «Знос основних засобів». Сума дооцінювання за невиробничими основними засобами відноситься в кредит рахунка, рахунок («Додатковий капітал») у балансі відображається окремо. У разі прийняття загальними зборами AT рішення про збільшення статутного капіталу на суму дооцінювання основних засобів робиться проведення за дебетом рахунка «Додатковий капітал» та кредитом рахунка «Статутний капітал».

Якщо рішення про збільшення статутного капіталу ще не зареєстроване, а внески учасників почали надходити, ці засоби враховуються на рахунку «Розрахунки з засновниками».

Після реєстрації зміни статутного капіталу відображаються записом: дебет рахунка «Розрахунки з засновниками» кредит рахунка «Неоплачений капітал».

Облік власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх учасників чи анулювання, провадиться на рахунку «Вилучений капітал». У разі викуповування акцій акціонерним товариством робиться запис: дебет рахунка «Вилучений капітал» у кредит рахунків обліку коштів.

Анулювання викуплених AT власних акцій відображається за кредитом рахунка «Вилучений капітал» та дебетом рахунка «Статутний капітал». Різниця між номінальною та викупівельною вартістю відноситься на збільшення чи зменшення «Додаткового капіталу сплаченого».

За рішенням загальних зборів AT може бути проведене дрібнення акцій (спліт) чи їх консолідація. У першому разі кожна із випущених товариством акцій замінюється на кілька акцій меншого номіналу, у другому — кілька акцій обмінюються на меншу кількість акцій нових акцій із більшим номіналом. Величина статутного капіталу при цьому не змінюється, в обліку ця операція відображається тільки на аналітичних рахунках.

Якщо сукупна номінальна вартість акцій, внесених у рахунок внесків до статутного капіталу акціонерного товариства зменшилася, це товариство зобов’язане в двомісячний термін провести зменшення власного статутного капіталу.

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Credit cards shop
Карты «ОН» — это книга без переплета, состоящая из бесчисленного количества страниц. Она приглашает нас в новые приключения, каждый раз, когда мы достаем колоду «ОН». Мы находим в ней глупые истории,

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Cherkasy-trend.in.ua
Мир, в котором мы живем, полон информации и разного рода новостей. А это требует от каждого готовности быстро и адекватно реагировать на события и быть готовыми к определенным сценариям их развития.

Kharkovskiye.info
В нашем случае необходимо подбирать ключевые слова под каждый свой товар, каждое изделие. Например, вы продаете вязаный плед спицами. Сейчас я на примере покажу как это делается. Сначала мы поработаем

Сайт о талантливых жителях города
Идеи интернета вещей сегодня востребованы во многих сферах. В том числе они находят применение в городском планировании — на базе этой концепции в разных регионах мира пробуют создавать « умные»

Сайт о талантливых жителях города
В экономической литературе существуют различные взгляды по вопросу о составе методов финансирования инвестиционных проектов. Одно из основных разногласий связано с пониманием термина «проектное финансирование».

Сайты
Привет, коллеги и друзья!  Сегодня хочу рассказать, как придумать название сайта, чтоб в последствий не пожалеть о его выборе.  Стоит ли акцентировать внимание на подборе специального имени для своего

Реклама
Панель управления
Информация
rss