Главная Новости

Договір застави

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір застави

VIDEO0014
.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ №

м. _____________

„___“ ________ _____ р.

Ми, що підписалися нижче, _________________________________, що розташоване в м. ____________, ідентифікаційний № ________, в особі директора ________________, який діє на підставі статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом __________________________ у ______________ р., надалі іменований як „ЗАСТАВОДАВЕЦЬ”, та __________________________________, що розташоване в м. _________________________, ідентифікаційний №________________, в особі директора_____________, діючого на підставі статуту, надалі іменоване як „ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ”, разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Заставодержателя, що витікають із Договору № ___ від _________ р. (надалі – „Основний Договір”), а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії Основного Договору, укладеним між Заставодержателем та Заставодавцем, за умовами якого Заставодавець зобов’язується перед Заставодержателем повернути суму товарного кредиту у розмірі _________ гривень (___________________ грн., 00 коп.) в строк та на умовах, передбачених Основним Договором.


справа № 910/14617/16 АТ "Дельта Банк" до ПАТ "Державний ощадний банк України"

1.2. В забезпечення виконання зобов’язань вказаних у п.1.1. цього Договору, Заставодавець на умовах передбачених цим Договором, передає у заставу належне йому майно:____________________________________ ___________________________________________________________________________________ .


Купівля об"єкта з податкової застави. ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТЕЛЕФОНУЙТЕ: +38(067) -313-02-60

Заставлене майно належить Заставодавцю на підставі ________________.

1.3. Сторони оцінюють предмет застави на загальну суму ___________ (___________) гривень.

1.4. Майно, що заставляється буде знаходиться за адресою: _______________________.

1.5. Заставодавець гарантує, що він є власником предмету застави та уповноважений розпоряджатися предметом застави, який не заставлений по іншим договорам, не перебуває в податковій заставі, на нього не накладено арешт, він не є предметом судового спору та стосовно предмету застави не укладено угод з третіми особами, що можуть передбачати передачу останнім права володіння, користування або розпорядження предметом застави.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

2.2. Зобов’язання забезпечене заставою, вважається виконаним, якщо товарний кредит погашений, сплачені проценти, та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань по Основному Договору.

2.3. При частковому виконанні Заставодавцем заставою зобов’язань, застава зберігається у початковому обсязі.

2.4. Заставлене майно залишається на зберіганні у Заставодавця, який зобов’язується створити належні умови для його зберігання та експлуатації.

2.5. Оцінка предмету застави проведена за угодою сторін.

2.6. У разі, якщо предмет застави, який передано Заставодержателю, було знищено, пошкоджено або зіпсовано Заставодавець повинен надати йому заміну. При відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування, а у разі його нестачі - з іншого майна Заставодавця.

2.7. У випадку ліквідації (реорганізації) Заставодержателя та/або Заставодавця зобов’язання по цьому договору переходять до їх правонаступників.

2.9. Інші застави уже заставленого майна не допускаються.

2.10. Зміна предмету застави допускається лише за згодою Заставодержателя.

2.11. Ризик випадкової загибелі предмету застави несе власник майна.

2.12. Заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано. За рахунок заставленого майна задовольняються вимоги Заставодержателя в повному обсязі, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням зобов’язання, необхідні витрати на реалізацію заставленого майна.

2.13. До третьої особи, яка виконала у повному обсязі вимоги Заставодержателя, переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава.

2.14. Заставодавець має право у будь-який момент до реалізації заставленого майна припинити стягнення виконанням забезпеченого заставою зобов’язання.

2.15. Застава зберігає силу у випадку уступки Заставодержателем забезпеченої заставою вимоги та при переведенні - Заставодавцем боргу, забезпеченого заставою.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Заставодавця:

3.1.1. Заставодавець зобов’язаний застрахувати предмет застави в повній сумі товарного кредиту та відсотків по ній на випадок його втрати або загибелі на користь Заставодержателя за власний рахунок на весь строк дії основного Договору.

3.1.2. Заставодавець зобов’язується забезпечити цілісність заставленого майна та створити належні умови для його зберігання та експлуатації. Забезпечити вільний доступ представників Заставодержателя для здійснення перевірок стану та умов зберігання заставленого майна, а також у разі письмового звернення останнього надати йому не пізніше трьох робочих днів необхідні документи та предмет застави для огляду з метою підтвердження виконання умов цього договору.

3.1.3. Заставодавець зобов'язується оплатити усі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням даного договору.

3.1.4. Заставодавець зобов'язується за свій рахунок оплатити вартість одержання виписок, а також внесення записів і змін у Державний реєстр застави рухомого майна.

3.2. Права та обов’язки Заставодержателя:

3.2.1. Заставодержатель має право перевіряти умови зберігання та експлуатації заставленого майна.

3.2.2. Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги по погашенню заборгованості до настання строку погашення боргу по Основному Договору за рахунок заставленого майна у випадках:

- порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання або експлуатації заставленого майна

;

- порушення Заставодавцем інших умов цього договору та/або умов Основного Договору;

- ліквідації (реорганізації) Заставодавця.

Про дострокове стягнення заборгованості Заставодержатель зобов’язаний повідомити Заставодавця у десятиденний строк у письмовій формі. Якщо Заставодавець протягом наступних 14 календарних днів з дати відправки такого повідомлення не виконає вимогу про дострокове повернення боргу, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна.

4. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ

4.1. Право застави припиняється повністю виконанням Заставодавцем у повному обсязі забезпеченого заставою зобов’язання

.

4.2. Право застави припиняється у відповідній його частині:

- у випадку переходу до Заставодержателя права власності на заставлене майно

;

- у випадку примусового продажу заставленого майна.

- у випадку повного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань, забезпечених заставою згідно цього договору.

4.3. Під час часткового виконання Заставодавцем забезпеченого заставою зобов’язання, застава зберігається у первинному обсязі.

4.4. В випадках, якщо Заставодавець не надасть заміну замість пошкодженого або знищеного майна, Заставодержатель має право звернути стягнення на будь-яке інше майно Заставодавця за власним вибором.

4.5. У разі отримання Заставодержателем від третьої особи відшкодування в сумі зобов’язання Заставодавця, Заставодержатель передає такій особі свої права вимоги до Заставодавця за Основним Договором та цим договором.

5. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗАСТАВОДАВЦЕМ

5.1. За порушення Заставодавцем зобов’язань щодо вжиття заходів, необхідних для збереження предмету застави Заставодержатель вправі вимагати дострокового виконання забезпеченого цією заставою основного зобов’язання і звернути при необхідності стягнення на предмет застави.

5.2. При порушення Заставодавцем умов цього договору щодо зберігання та належного використання предмету застави, Заставодержатель вправі шляхом накладання на предмет застави (приміщення де знаходиться предмет застави) своїх знаків та печаток, складання відповідного акту, призупинити використання та будь-які інші дії Заставодавця відносно предмету застави до виправлення порушень.

6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

6.1. Право звернення стягнення на Предмет застави для задоволення своїх вимог виникає у Заставодержателя у випадках порушення Заставодавцем умов, викладених в цій угоді та Основному Договорі, в тому числі, при простроченні належного платежу.

6.2. У випадку опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство Заставодавця, момент виконання зобов’язань по Основному Договору вважається таким, що настав і у випадку негайного (дводенний термін) його невиконання, Заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави.

6.3. Звернення стягнення на Предмет застави може здійснюватися шляхом добровільної передачі Предмета застави у власність Заставодержателя, за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням суду.

6.4. Передача Предмета застави у власність Заставодержателя в добровільному порядку здійснюється на підставі окремо укладеної угоди по узгодженій між Сторонами вартості.

p>6.5. Реалізацію заставленого майна Заставодержатель здійснює самостійно, або через третіх осіб.

6.6. Заставодавець у будь-який час до реалізації Предмета застави має право припинити звернення стягнення на нього виконанням Заставодавцем зобов’язання, обумовленого у п.1.1. цього Договору у будь –який час.

6.7. У випадку невиконання Заставодавцем обов’язків, покладених на нього згідно п. 2.2. цього договору, Заставодержатель має право дострокового звернення стягнення на предмет застави.

7. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Застоводавцем своїх зобов’язань по Основному Договору або при настанні одного із випадків передбачених ст.ст. 28, 29 Закону України “Про заставу”.

7.2 Спори, що виникають в період дії цього договору і не врегульовані їм вирішуються в установленому законом порядку.

7.3. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріуса, а два інших видаються сторонам.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодержатель:

Заставодавець:

Директор_______________

Директор_______________

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Система учета клиентов
Клиент любого салона красоты, клиники, магазина, ресторана, любой компании знает, что развитие технологий, информационная прозрачность и рост возможностей программного обеспечения сделали простым и легким

Аренда залов в Черкассах
Иногда, обращая внимания на красивые фото, сделанные другими авторами, на фоне какого-нибудь необычайно красивого места, мы невольно задаемся вопросом « Где же они находят такие места, с удачным

Снять Помещения свободного назначения
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж. Пейзажная

Облачная crm
Разработчик систем автоматизации анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). По сути,

Партнер онлайн личный кабинет
Весьма примечательна роль росте производительности управленческих и производственных процессов системы Forward eShop. Данная система предлагает пользователям очень удобный партнер онлайн личный кабинет,

Мебельные молдинги
Плинтуса, напольные и потолочные, в оформлении нашего жилья имеют значение не меньшее, чем отделка и аксессуары для красивого платья. Ошиблись, неправильно подобрали – и вещь не смотрится, какой дорогой

Реклама
Панель управления
Информация
rss